Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đinh đầu bẹt, đinh bấm
  a carpet tack
  đinh bấm thảm
  đường khâu lược
  (hàng hải) đường chạy vát theo gió thổi vào một bên mạn thuyền; hướng chạy căn cứ vào hình dáng buồm
  starboard tack
  hướng chạy theo gió thổi vào mạn phải
  (số ít) (tiếng lóng) chính sách; hướng đi
  be on the wrong tack
  đi sai hướng
  Động từ
  bấm, ghim bằng đinh bấm
  khâu lược, đinh tạm
  mũi khâu lược
  đổi đường chạy, trở buồm để lợi gió
  tack something on [to something]
  (khẩu ngữ)
  thêm (một điều trước đấy chưa dự kiến) vào cuối (một bài nói, một cuốn sách)
  đính theo, kèm theo (hợp đồng vào một hoá đơn tính tiền…)

  * Các từ tương tự:
  tackily, tackiness, tackle, tacky