Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

thumbtack /'θʌmtæk/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đinh bấm