Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    the rigging
    thừng chão (đỡ buồm và cột buồm trên tàu thuyền)