Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  mũi khâu
  khâu những mũi dài
  hôm nay tôi sẽ đi rút chỉ ở những mũi khâu vết thương
  (thường số ít) sự đau xóc (ở hông, thường do chạy nhiều)
  drop a stitch
  xem drop
  have not [got] a stitch on; not be wearing a stitch
  (khẩu ngữ)
  trần truồng
  in stitches
  cười ngặt nghẽo
  vở kịch làm chúng tôi cười ngặt nghẽo
  a stitch in time saves nine
  (tục ngữ)
  chữa ngay đỡ gay sau này
  Động từ
  may, khâu
  may dưới ánh đèn nến
  stitch a button on a dress
  khâu chiếc khuy vào áo
  stitch something up
  khâu lại
  stitch up a wound
  khâu vết thương lại
  stitch up a hole
  khâu lỗ rách lại
  chúng tôi sẽ khâu vết thương của anh lại ngay thôi

  * Các từ tương tự:
  stitched, stitcher, stitchery, stitching