Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bộ yên cương ( vào ngựa)
  trang bị (của người nhảy dù…)
  die in harness
  xem die
  in double harness
  xem double
  Động từ
  thắng yên cương (vào ngựa); thắng (ngựa vào)
  harness a horse to a wagon
  thắng ngựa vào xe
  khai thác để sản xuất điện
  harness a waterfall
  khai thác một thác nước để sản xuất điện