Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

drawing-pin /d'rɔ:iηpin/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ thumb-tack)
    đinh rệp