Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  sáp nhập; thôn tính
  thôn tính một nước láng giềng
  phụ thêm vào, thêm vào
  một chái mới được thêm vào bệnh viện

  * Các từ tương tự:
  annexable, annexation, annexational, annexationism, annexationist, annexe