Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (Mỹ cách viết khác annex)
  nhà phụ
  the hotel was full so we had to sleep in the annexe
  khách sạn đầy khách nên chúng tôi phải ngủ ở nhà phụ
  phần phụ thêm, phụ lục