Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

annexation /,ænek'sei∫n/  

  • Danh từ
    sự phụ thêm vào, sự thêm vào
    phần phụ thêm, cái phụ thêm vào

    * Các từ tương tự:
    annexational, annexationism, annexationist