Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

solder /'sɒldə[r]/  /'sɒdər/

 • Động từ
  hàn
  chỗ nối điện ấy phải hàn lại
  Danh từ
  hợp kim [để] hàn, chất hàn

  * Các từ tương tự:
  solderability, solderable, soldering, soldering-iron