Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

soldering-iron /'sɒldəriŋ,aiən/  

  • Danh từ
    mỏ hàn