Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tính hàn được; dễ hàn