Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    hơi dính; chưa hoàn toàn khô (lớp sơn, keo...)
    (Mỹ)(thgt)không ngon; xơ xác, tồi tàn; loè loẹt