Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) hàn gia nhiệt, hàn vẩy

    * Các từ tương tự:
    brazen, brazen age, brazen-faced, brazenly, brazenness