Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  thêm vào, viết thêm vào
  ký tên vào một văn kiện
  append an extra clause to the contract
  thêm một điều khoản phụ vào hợp đồng

  * Các từ tương tự:
  appendage, appendant, appendectomy, appendical, appendicectomy, appendices, appendicitis, appendiculate, appendiculum