Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tackiness /'tækinis/  

  • Danh từ
    sự còn dính, sự chưa khô (sơn, hồ)
    (Mỹ, khẩu ngữ)
    sự xơ xác, sự tồi tàn