Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  thích đáng, thích hợp
  a fitting tribute to the dead soldiers
  một lễ vật thích đáng đối với các binh sĩ đã tử trận
  Danh từ
  (thường số nhiều) thiết bị cố định (nhưng có thể chuyển đi khi dọn nhà đi nơi khác)
  bộ phận điện bằng thép không gỉ
  sự thử quần áo (quần áo may đo)
  I'm going to a fitting on Tuesday
  thứ ba tôi đi thử quần áo

  * Các từ tương tự:
  fitting-out, fitting-shop, fittingly