Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

once-over /'wʌnsəʊvə[r]/  

 • Danh từ
  give somebody (something) the once-over
  (khẩu ngữ)
  kiểm tra (thẩm tra) qua (ai, cái gì)
  before buying the carhe gave it the once-over
  trước khi mua xe, anh ta có thẩm tra qua
  she felt his parents were giving her the once-over
  cô ta cảm thấy là bố mẹ anh ta đang thẩm tra qua về mình

  * Các từ tương tự:
  once-over-lightly