Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

once-over-lightly /'wʌns ouvə'laitli/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự nhìn lướt qua, sự giải quyết qua loa
    việc làm qua quít ((như) once-over)