Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fustigate /'fʌstigeit/  

  • Ngoại động từ-(đùa cợt) đánh bằng dùi cui
    chỉ trích gay gắt