Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều tempos; nhạc tempi)
  nhịp độ
  in waltz tempo
  theo nhịp độ điệu van
  nhịp độ quay cuồng của đời sống đô thị

  * Các từ tương tự:
  temporal, temporality, temporalty, temporarily, temporariness, temporary, Temporary layoffs, temporisation, temporise