Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

temporariness /'temprərinis/  /tempərerinis/

  • Danh từ
    tính chất tạm thời, tính chất nhất thời