Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

temporise /'tempəraiz/  

  • Nội động từ
    trì hoãn, chờ thời, chờ cơ hội, đợi thời cơ
    điều đình, thoả thuận, hoà giải tạm thời
    thích ứng với hoàn cảnh, tuỳ cơ ứng biến
    một nhà chính trị biết tuỳ cơ ứng biến