Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (Mỹ)
  meter
  Danh từ
  mét
  vận luật (trong thơ)

  * Các từ tương tự:
  -metre