Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

temporality /tempə'ræliti/  

  • Danh từ
    (pháp lý) tính chất tạm thời
    ((thường) số nhiều) tài sản hoa lợi thế tục (của một tổ chức tôn giáo) ((như) temporalty)