Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

surpass /sə:'pɑ:s/  /sə:'pæs/

 • Động từ
  hơn, vượt, trội hơn
  surpass somebody in skill
  hơn ai về kỹ năng
  vẻ đẹp của phong cảnh vượt quá sự mong đợi của tôi

  * Các từ tương tự:
  surpassable, surpassing, surpassingly, surpassingness