Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    vượt quá; hơn
    cô ta vượt xa các cô khác về sắc đẹp và trí thông minh

    * Các từ tương tự:
    transcendence, transcendency, transcendent, transcendental, Transcendental logarithMIC production function, transcendental meditation, Transcendental production function, transcendentalism, transcendentalist