Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

transcendency /træn'sendənsi/  

  • Danh từ
    tính siêu việt, tính hơn hẳn
    (triết học) sự siêu nghiệm
    tính siêu việt