Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  vượt quá
  exceed the speed limit
  vượt quá giới hạn tốc độ
  thành công của họ vượt quá mọi điều mong đợi

  * Các từ tương tự:
  exceeding, exceedingly