Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    vượt bực; trội; quá chừng

    * Các từ tương tự:
    exceedingly