Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

outrank /,aʊt'rænk/  

  • Động từ
    hơn cấp, ở cấp cao hơn (ai)
    đại tá An hơn cấp mọi người ở đây