Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-pp-)
  vượt quá
  overstep one's authority
  vượt quá quyền hạn của mình
  overstep the boundaries of modesty
  vượt quá giới hạn của sự khiêm nhường
  overstep the mark
  đi quá trớn
  xử sự với khách khiếm nhã đến thế rõ ràng là quá trớn