Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tính siêu việt, vô song
    vẻ đẹp vô song