Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

abscond /əb'skɒnd/  

 • Động từ
  lẩn trốn, bỏ trốn
  nó bỏ trốn khỏi đất nước
  nó bỏ trốn với số tiền 8000 bảng ăn cắp của chủ

  * Các từ tương tự:
  absconder