Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

far-off /,fɑ:'ɒ:f/  

  • Tính từ
    xa xôi; xa xưa