Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cloistered /'klɔistəd/  

  • Tính từ
    ẩn dật
    a cloistered life
    cuộc sống ẩn dật