Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  riêng lẻ
  an isolated outbreak of smallpox
  một trường hợp bệnh đậu mùa phát ra riêng lẻ
  an isolated building
  tòa nhà đứng riêng lẻ
  lead an isolated existence
  sống một cuộc sống đơn độc (riêng lẻ)