Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (vị ngữ)
  separated from somebody
  đã chia tay với ai (không sống chung như vợ chồng nữa, nhưng không nhất thiết là ly thân)
  he is separated from his wife
  nó đã chia tay vợ nó