Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    giải thể
    khi chiến tranh kết thúc, trung đoàn giải thể

    * Các từ tương tự:
    disbandment