Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disbandment /dis'bændmənt/  

  • Danh từ
    sự giải thể