Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  tách riêng, tách biệt
  segregate cholera patients
  tách riêng (cách ly) bệnh nhân dịch tả
  một xã hội tách biệt [chủng tộc]

  * Các từ tương tự:
  segregated