Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự ly hôn
  sự phân cách; sự xa rời
  sự phân cách giữa tôn giáo và khoa học
  Động từ
  ly hôn
  họ đã ly hôn
  (chủ yếu dùng ở dạng bị động) phân cách, xa rời
  một nhà chính trị hoàn toàn xa rời nhu cầu thực tế của đất nước

  * Các từ tương tự:
  divorceable, divorced, divorcee, divorcement