Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disunion /di'sju:njən/  

  • Danh từ
    sự chia rẽ
    sự bất hòa