Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

divorcee /di,vɔ:'si:/  

  • Danh từ
    người ly hôn