Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dissociate /di'səʊ∫ieit/  

 • Động từ
  (cách viết khác disassociate) (+ from)
  phân ra, tách ra
  anh ta không tách ra khỏi hành động của các đồng sự của anh trong hiệp hội

  * Các từ tương tự:
  dissociated