Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  đứt
  bàn tay anh ta bị đứt khỏi cánh tay
  sợi dây bị đứt do căng quá
  cắt đứt
  cắt đứt quan hệ với ai

  * Các từ tương tự:
  severable, several, severally, severalty, severance, severance pay, severe, severely, severities