Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

severance /'sevərəns/  

 • Danh từ
  sự cắt đứt
  the severance of diplomatic relations
  sự cắt đứt quan hệ ngoại giao
  the severance of family ties
  sự cắt đứt các mối ràng buộc gia đình

  * Các từ tương tự:
  severance pay