Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

severance pay /'sevərənspei/  

  • tiền thanh toán mãn hợp đồng