Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

severalty /'sevrəli/  

  • Danh từ
    tài sản riêng, bất động sản riêng