Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

severable /'sevərəbl/  

  • Tính từ
    có thể chia rẽ được
    có thể cắt đứt được